Homepage

The Model

Draft projects

Articles published

Technologies

Annexed material

Downloads

áAbout Bakens Verzet

LETSKRING WIER

WIERINGERLANDS INTERACTIEF ECONOMISCH RUILSYSTEEM

Schoener 50, 1771 ED Wieringerwerf

KvK Noord Holland Noord 37091984


REGLEMENTEN

NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: LETS-KRING WIER (Wieringerlands Interactief Economisch Ruilsysteem)
Zij heeft haar zetel te Wieringerwerf
De vereniging bezit beperkte rechtsbevoegdheid
De vereniging is aangegaan voor onbeperkte tijd.
De vereniging is opgericht d.d. 1 juli 2000.

DOEL

Artikel 2.

Het opzetten, onderhouden en uitbouwen van een lokaal stelsel van ruilen van diensten en goederen, waarin de vergoeding bestaat uit punten, wiertjes genoemd.
Haar leden in de gelegenheid te stellen onderling transacties te sluiten op basis van het wiertjes-vergoedingssysteem.
De vereniging beoogt hiermee:
De koopkracht van de deelnemers te vergroten.
Een bijdrage te leveren aan het opbouwen van een maatschappij waarin iedereen alles heeft wat hij/zij nodig heeft.
De kansarmen meer perspectief te bieden.
Mee te werken aan sociale vernieuwing, enerzijds door de versterking van de onderlinge dienstverlening, anderzijds door bevordering van de sociale integratie van verschillende culturele groeperingen.
De vereniging wil haar doel bereiken met alle wettige middelen die naar het oordeel van de vereniging hiertoe dienstig zijn.

LEDEN

Artikel 3.

Leden van de vereniging kunnen zijn: personen, instellingen of bedrijven die gevestigd zijn te Wieringermeer en Wieringen.
De leden zijn verplicht om:
Zich te houden aan de spelregels en de reglementen.
De aangeboden handelingen/diensten zo goed mogelijk uit te voeren.
De belangen van medeleden niet te schaden.
De leden hebben het recht om:
Zo veel transacties af te sluiten als men wil.
Onder de 0-grens te gaan, na overleg hierover met het bestuur.
Op aanvraag inzage te verkrijgen in de administratie van de LETS-kring WIER.
Invloed uit te oefenen op de gang van zaken middels de Algemene Ledenvergadering.

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 4.

Het lidmaatschap eindigt door:
Het overlijden.
Opzegging door het lid.
Opzegging namens de vereniging.

DE VERENIGINGSORGANEN EN BESLUITVORMING

Artikel 5.

De vereniging heeft de volgende organen:
De Algemene Ledenvergadering
Het Bestuur van de vereniging
Een of meerdere commissies
Besluiten in de vereniging worden bij voorkeur genomen met algemene goedkeuring. Indien dit niet mogelijk is, kan een besluit genomen worden met gewone meerderheid, zulks ter beoordeling van de vergadering. Dit geldt niet indien deze reglementen anders bepalen.

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 6.

Ieder aanwezig lid van de vereniging heeft ÚÚn stem in de Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering wordt jaarlijks, in het eerste kwartaal, door het bestuur georganiseerd. Op deze vergadering komen in elk geval de volgende zaken aan de orde: een verslag van het bestuur over de belangrijkste ontwikkelingen in het voorgaande jaar; het verslag van de kascommissie en de verantwoording van de penningmeester over het afgelopen boekjaar. Na goedkeuring van de rekening en verantwoording door de Algemene Ledenvergadering wordt de penningmeester gedechargeerd;
presentatie van nieuwe plannen voor het komende jaar door het bestuur.
Het bestuur moet de vergadering volledig informeren.
Het bestuur heeft het recht extra Algemene Ledenvergaderingen te organiseren. Het bestuur is verplicht dit te doen, indien tenminste drie leden hiertoe schriftelijk hebben verzocht.
De Algemene Ledenvergadering benoemt de leden van het bestuur. De Algemene Ledenvergadering kan altijd een lid van het bestuur ontslaan of schorsen dan wel een nieuw lid benoemen.
Het bestuur is verplicht de door de Algemene Ledenvergadering opgelegde richtlijnen zo goed mogelijk na te leven.
Alleen de Algemene Ledenvergadering kan deze reglementen en de spelregels wijzigen.
Voor wijziging in deze zin is minimaal een meerderheid van tweederde van de aanwezige leden vereist.
De Algemene Ledenvergadering bepaald het bedrag van:
de door leden verschuldigde Wiertjes-contributie aan de vereniging;
de door de leden verschuldigde contributie in guldens/euro's aan de vereniging;
het inschrijfgeld in guldens/euro's voor nieuwe leden.

HET BESTUUR

Artikel 7.

Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden, waaronder in elk geval een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De leden van het bestuur verdelen deze posten in onderling overleg.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vereniging.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid. Het bestuur heeft hierbij de taak om: het beleid van de vereniging voor te bereiden of te laten voorbereiden; zorg te dragen voor het uitvoeren van het beleid.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de handhaving van dit reglement.
Alleen het bestuur kan de vereniging vertegenwoordigen. Rechtsgeldige besluiten kunnen slechts genomen worden in een vergadering, waarin tenminste tweederde van de bestuursleden aanwezig is. Tegenover derden is de handtekening van twee bestuursleden voldoende, waaronder in elk geval die van of de voorzitter, of de secretaris of de penningmeester van de vereniging.
Uitsluitend het bestuur benoemd de co÷rdinator van elke commissie van de vereniging, na gevraagd advies van de betreffende commissie.
Verantwoordelijkheden van voorzitter, secretaris en penningmeester:
De voorzitter is verantwoordelijk voor het samenstellen of het laten samenstellen van de agenda en het voorzitten of laten voorzitten van de Algemene Ledenvergadering en de vergaderingen van het bestuur.
De secretaris is verantwoordelijk voor het maken of laten maken van notulen van de Algemene Ledenvergadering en de vergaderingen van het bestuur.
De penningmeester wordt gecontroleerd door een elk jaar vanuit de leden te benoemen kascommissie. Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering legt hij/zij verantwoording af over het afgelopen boekjaar. Na goedkeuring van de rekening en de controle door de kascommissie wordt de penningmeester gedechargeerd.
De deelname aan het bestuur eindigt in ieder geval indien: een bestuurslid 2 jaar zitting heeft gehad in het bestuur. Dit lid kan zich wel herkiesbaar stellen.
Een bestuurslid zijn of haar lidmaatschap opzegt.
Een bestuurslid door de Algemene Ledenvergadering wordt ontslagen.
Nieuwe leden van het bestuur worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering.
Het interim bestuur, gekozen op 9 april 2000, is actief tot de 1e Algemene Ledenvergadering.

DE COMMISSIES

Artikel 8.

De vereniging kent bij oprichting geen commissies. Het bestuur beslist of een nieuwe commissie in het leven wordt geroepen, dan wel een bestaande commissie wordt opgeheven.
Elke commissie is zoveel als mogelijk zelfstandig, doch is eraan gehouden haar beleid af te stemmen op de vereniging.
Elke commissie heeft een co÷rdinator die is benoemd door het bestuur na advies van desbetreffende commissie. De co÷rdinator vertegenwoordigt de vereniging in de commissie.
Elke commissie wijst uit haar midden een persoon aan die de commissie vertegenwoordigt, zowel bij het bestuur als bij de Algemene Ledenvergadering.

EINDE VAN DE VERENIGING

Artikel 9.

Tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden besloten in een speciaal daartoe bijeengeroepen Algemene Ledenvergadering. Voor wijziging in deze zin is minimaal een meerderheid van tweederde van de aanwezige leden vereist.
Indien de vereniging wordt ontbonden bestemt de Algemene Ledenvergadering een eventueel batig saldo aan een doel dat soortgelijk is aan dat van de vereniging.


TERUG NAAR:

Letskring Wier Homepage